View of unidentified mountain range, large mountain dominates the vista.