COVID-19 Symptom Attestation

Northwest Passage 1972-04-17 (Vol. 7, no. 1)